Nikolaos Trichakis.jpg

Nikolaos Trichakis

Assistant professor of operations management

Nikolaos Trichakis is the Zenon Zannetos Career Development Professor and an Assistant Professor of Operations Management at MIT Sloan School of Management.