Niko Skievaski

co-founder and president

Niko Skievaski is co-founder and president of Redox.